loading

Oncologie

Oncologie is een complex aandachtsgebied voor apothekers. De specialistische zorg vindt plaats in het ziekenhuis, terwijl er in de thuissituatie een grote zorgbehoefte kan zijn. Daar komt bij dat voor oncologische farmaceutische zorg specifieke deskundigheid vereist is. Die deskundigheid staat onder druk door de overheveling van specialistische medicatie van de openbare apotheken naar de ziekenhuizen.

LANA wil deze kennis en deskundigheid onder de deelnemers verbreden, en borgen dat de farmaceutische zorg domeinoverstijgend plaatsvindt.

De werkgroep oncologie van LANA is al langere tijd bezig dit vorm te geven. Daarbij zijn twee speerpunten geformuleerd:

  • Medicatieoverdracht, niet alleen vanuit de openbare apotheek naar het ziekenhuis, maar ook omgekeerd. Het doel daarvan is dat de openbaar apotheker geïnformeerd is over de farmaceutische behandeling van de patiënt, en zo kan inspelen op een mogelijk verhoogde of andere zorgbehoefte van de patiënt. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbieden van extra begeleiding in de vorm van een farmabuddy, of het aanbieden van thuisbezorging van de medicatie. LANA heeft in februari 2022 gerealiseeerd dat vanuit de ziekenhuizen een digitaal informatiepad naar de openbare apotheek is gemaakt. De opbrengsten daarvan voor de patiëntenzorg zijn in 2022 in kaart gebracht door Sanaa Benmoussa, die hiernaar een onderzoek heeft uitgevoerd in het kader van haar keuzeproject in de Master Farmacie in Leiden.
  • Deprescribing. Afhankelijk van het behandeldoel en de levensverwachting van de patiënt kan het zinvol zijn om de kwaliteit van leven te verbeteren door te stoppen of minderen met preventieve medicatie. Medicatie dient immers niet altijd een gewenst en realistisch doel. Door patiënten met oncologische medicatie uit te nodigen voor een medicatiebeoordeling, kan samen met de patiënt bekeken worden of de medicatie in de huidige omstandigheden passend is. In samenwerking met het SIR en diverse LANA-deelnemers is uitgezocht in hoeverre dit theoretische concept in de praktijk haalbaar is.  

Door beide speerpunten te combineren wil LANA op een innovatieve manier de zorg voor oncologische patiënten verbeteren.

In onderstaand document kunt u lezen hoe de meldingen vanuit het ziekenhuis verwerkt kunnen worden, en wat er in de openbare apotheek praktisch mee gedaan kan worden:

Oncologie instructie openbare apotheek

Een samenvatting van de resultaten treft u aan in onderstaande link:

Voor meer informatie over de werkgroep en dit onderzoek: neem contact op met de voorzitter van de werkgroep oncologie, dr. Henk-Frans Kwint, h.f.kwint@apotheekstevenshof.nl, of met de liaisonapotheker van LANA, Leen Nelemans: info@lananet.nl